Chcesz konto? Wbijaj na discorda i daj znać - https://discord.gg/TGxXhe4 :) Aby móc pisa? na forum musisz si? Zalogowa? lub Zarejestrowa?
Dzi?ki forum zawsze b?dziesz na bie??co z informacjami o PR, czapkach, setach (ubraniach, przedmiotach). Konkursy z nagrodami! Polecisz swoje mapki i dowiesz si? wi?cej na temat powstaj?cej nowej wersji PR. I wiele, wiele wi?cej!
Warto si? zarejestrowa? :)


Poprzedni temat «» Następny temat
[Gra] Custom Szachy
Autor Wiadomość
FMPL
[Usunięty]

 #1  Wysłany: 2016-09-30, 21:51   [Gra] Custom Szachy

Za pomoc? fajnej stronki www.roll20.net stworzyli?my (Tafu i ja) w?asn? wersj? szach?w z nowymi, ciekawszymi pionkami.
Zasady:
- gra jest dla 2 graczy
- jeden z graczy zajmuje g?rn? po?ow?, drugi doln? - decyduje o tym losowanie
- na pocz?tku banujemy 6 pionk?w (ka?dy gracz po 3) na zmian?, czyli pierw g?rny gracz, potem dolny, g?rny, dolny itd... - zbanowanych pionk?w nie mo?e wybra? ?aden z graczy
- nast?pnie na zmian? gracze dobieraj? pionki do swojego sk?adu - ka?dy ostatecznie ma mie? 16 pionk?w. Maksymalnie mo?na mie? 2 pionki tego samego typu, ale s? wyj?tki. Po wybraniu pionk?w mo?na pozamienia? je pozycjami (ale zajmujemy tylko 2 rz?dy najbli?ej naszego rogu)
- przegrywa ten, kto: a) straci? wszystkie pionki, b) nie mo?e wykona? ?adnego dozwolonego ruchu

Grali?my ju? w to kilka razy i by?o nawet ciekawie, mo?naby zorganizowa? jaki? mini-turniej tego chyba.


Pionki:

Robot - Mo?e si? rusza? 3 pole w ka?dym kierunku na oko?o siebie. Mo?e przeskakiwa? lini? wrog?w.

Cz?owiek Ruletka - Losuje liczb? 1-6 (rzut kostk?), tyle ile wypadnie mo?na si? poruszy? w dowolny bok.

B?ro - Je?li w poprzedniej turze straci?e? pionek, B?ro mo?e szar?owa? 5 p?l do przodu w 4 kierunki. Gdy nie jest w stanie rewan?u, tylko 1 pole w 4 dir. W stanie rewan?u zabija dotykiem, nie musi przeskakiwa?.

Mistrz Marionetek - Porusza si? 2 pola w 4 dir, mo?e przej?? kontrol? nad wrogim pionkiem na 1 tur? (ruch o 1 pole w dowolnym kierunku). Nie mo?e zabija?. Teleportuje si? tam gdzie wcze?niej by? kontrolowany pionek.

Grubas - Rusza si? o 1 pole w 4 kierunki, jak koliduje z wrogiem to mo?e go zje??. Po zjedzeniu wroga rusza si? tak jak on przez 1 tur?.

Magnesiarz - Przyci?ga wroga w linii prostej w swoim kierunku (przyci?gn?? mo?na o dowoln? ilo?? p?l), po czym traci t? zdolno?? do czasu a? zabije wroga. Ruch o 2 pola w dowolnym kierunku.

Ba?wanek - Ruch o 2 pole w dowolnym kierunku. Mo?e rzuci? ?nie?k? o zasi?gu 3 p?l, kt?ry odpycha wroga o 1 pole w ty?, ale tylko, je?li z ty?u nikogo nie ma.

Krabik - Mo?e si? rusza? na ukos bez ogranicze?, a na boki tylko o 1 pole i nie mo?e zbija? na boki. Nie mo?e jednak wykona? ruchu kt?ry sprawi, ?e b?dzie on dotyka? ?ciany.

But - Rusza si? o 6 p?l na boki i ukos, ale nie mo?e si? ruszy? tylko o 1 pole, musi o 2 lub wi?cej. Je?li zbije wroga to ma dodatkowy ruch (zasi?g 2 p?l i tylko na boki), ale je?li znowu zbije to nie ma w niesko?czono??.

Krecik - Mo?e si? porusza? dowolnie w 8 kierunki, lecz musi by? minimum 1 pole obok jakiegokolwiek wroga. Jak wr?g wejdzie w jego zasi?g, mo?e go zabi?, lecz sam nie mo?e przyj?? za blisko wroga. Zabija dotykowo, nie przeskokowo.

Ordynarny - Mo?e chodzi? 5 p?l w 8 kierunk?w. Mo?e zrobi? skok, je?li si? w poprzedniej turze ruszy? o 1 pole, mo?e zrobi? skok o zasi?gu 5 p?l, je?li o 2 pola, to zasi?g 4 p?l itd. Skok pozwala pojawi? si? obok wroga o ile jest w zasi?gu.

Reksio - Mo?e si? rusza? tylko na ukos, max zasi?g to 3 pola.

Anio?ek - Na start porusza si? tylko o 2 pola w ka?dym kierunku, co zbicie pionka zwi?ksza sw?j zasi?g o 2 dodatkowe pola.

Kaktus Kakto - Rusza si? o 3 pola w dowolnym kierunku. Je?eli zostan? ci tylko 4 pionki lub mniej, a Kakto dalej ?yje, to jednorazowo przyprowadza on posi?ki w postaci 2 Recykling. Mo?na wybra? miejsce pojawienia si? ich, ale musz? si? pojawi? po twojej po?owie planszy. <Recyklinga - Rusza si? o 3 pola w dowolnym kierunku. Je?eli Kakto jest martwy to s? to tylko 2 pola.> Nie mo?na posiada? wi?cej ni? 1 pionka tego typu

?limak - Mo?e si? rusza? tylko o 1/2 pola w stron? wroga, je?li dojdzie na drug? stron? staje si? Krewetk?. <Krewetka - Rusza si? dowolnie w 8 stron, po ?mierci staje si? ?limakiem.>

Zaczykon - Mo?e si? dowolnie rusza? w 8 stron, ale ka?dy jego ruch musi si? ko?czy? zbiciem - inaczej nie mo?na go wykona?.

Z?odziej - Ruch o 1 pole w ka?dym kierunku. Mo?e jeden raz zamieni? miejscami wszystkie pionki w rz?dzie lub w kolumnie.

Sier?ant - Ruch o 2 pola w dowolnym kierunku. Nie mo?e zabija?. Je?eli zostanie zbity pionek, z kt?rym on koliduje to Sier?ant mo?e zgin?? zamiast niego, lecz nie musi.

Mi??niak So?niak - Ruch o 1 pole w bok, nie mo?e zbija?. Mo?e jednorazowo wykona? Szar??, czyli nieograniczony ruch w jednym z 4 kierunk?w. Mi??niak So?niak zatrzyma si? wtedy na pierwszym trafionym wrogim pionku i zabije go, a sam zostanie reliktem przyrody, kt?ry nie mo?e wykonywa? ?adnych ruch?w.

Rokosz - Nie mo?na go zabi?, rusza si? o 2 pola w 4 dir. Jak zginie kto? kto z nim koliduje, to Rokosz te? ginie.

Plankton - Rusza si? o 1 pole w 8 kierunkach, jak zginie to ka?dy teammate w zasi?gu 8 dir 1 pola ko?o niego dostaje 2 dodatkowe pola zasi?gu na 1 tur?.

Grobowiec - Mo?e si? rusza? o 1 pole w 4 kierunki, mo?na go zabi? by o?ywi? jakiego? innego martwego teammate.

Likwidator - Mo?e si? rusza? tylko w lewo i prawo, ma niesko?czony zasi?g. Jak kogo? zabije to rusza si? o 1 pole do przodu. Zabija dotykiem.

Bomba - Rusza si? o 1 pole w ka?dym kierunku, mo?na j? zdetonowa?, by zabi? ka?dego wroga na oko?o bomby. Bomba ginie przy detonacji.

?aba Frog - ?aba mo?e si? rusza? tylko co 2 pola. ?aba ma zasi?g 6 p?l i mo?e si? tylko rusza? w 4 kierunki.

Pe?zak - Pe?zak ma zasi?g 3 p?l i mo?e rusza? si? tylko w prz?d i ty?. Jak kogo? zabije, to mo?na zmieni? jego lokacj? na dowoln?, o ile jest ona na po?owie tego co ma pe?zaka.

D. I. Abeuu - Ma zasi?g 1 p?l w 8 kierunk?w, ka?de zabicie zwi?ksza jego zasi?g o d4.

Napadaj?cy - Gdy go wybierzesz, na jego miejsce mo?esz po?o?y? dodatkowego pionka z wybranych poprzednio. Za ka?dym razem jak ruszysz tym do?o?onym pionkiem, losujesz d20. Je?li wypadnie 3, 6, 9, 12, 15 lub 18 to mo?na postawi? na mapie napadaj?cego. Rusza si? on jak z?oty mimik, lecz nie mo?e zabi? twojej dru?yny. Rusza si? on co tur?.

Puszek Okruszek - Rusza si? o 2 pola w g?r?, d?? i na ukos. Nie mo?e rusza? si? na boki. Jak zginie, to na jego miejsce pojawia si? Bia?a flaga.

M?zgowy Pe?zak - Rusza si? o 2 pola w 4 kierunki. Nie mo?e zbija? wrog?w, zamiast tego przejmuje nad nimi kontrol? dop?ki wr?g go nie zbije. Jak wr?g zbije M?zgowego Pe?zaka podczas gdy on kontroluje jakiego? wroga, to ginie i wr?g i pe?zak.

Ma?pka - Rusza si? o 3 pola w 4 kierunki. Mo?e przechodzi? przez teammates. Mo?e przechodzi? przez wrog?w bez zbijania ich, lecz nie musi.

Piorun Marcin - Mo?e si? ruszac tylko o 2 pola w lewo lub prawo. Mo?e szar?owa? w prz?d, parali?uj?c ka?dy wrogi pionek na 3 tury. Po szar?y Piorunek Marcin ginie.

Jeko - Rusza si? jak z?oty mimik, ale tylko je?li go wybierzesz. Je?li go nie wybierzesz to stoi w miejscu. Jak kogo? zbije to dostaje dodatkowy ruch.

Szachmatowiec - Nie mo?e si? rusza? i nie mo?e zbija? wrog?w. Mo?na go u?y?, by dosta? dodatkowe 2 ruchy w nast?pnej turze. Po u?yciu szachmatowiec ginie.

Zamek Leszek - Zajmuje 2 miejsca. Mo?e si? tylko rusza? w g?r? i d?? o 2 pola. Nie mo?na go zbi?, ginie je?li jest ostatnim ?ywym pionkiem ze swojej dru?yny. Nie mo?na posiada? wi?cej ni? 1 pionka tego typu


-----
specjalne pionki, nie mo?na ich wybra? do teamu

Bia?a flaga - Ka?da przyjazna jednostka ko?o bia?ej flagi otrzymuje dodatkowe 1 pole zasi?gu. Bia?ej flagi nie mo?na zbi?, ale sama znika po 3 turach.

Z?oty mimik - Pojawia si? kompletnie na szansy. Pierw losuje d8 by zobaczy? w kt?rym kierunku si? porusza, potem d4 by zobaczy? ile p?l idzie. Jak zabijesz to dostajesz pionek dowolny jaki chcesz, ignoruj?c bany.

Ufo - Rusza si? tak samo jak z?oty mimik, jak koliduje z osobami to je do siebie przyci?ga, przez co na nast?pn? tur? ruszaj? si? tak samo jak ufo. Ufo ginie po 1 turze przyci?gania.

Kajzerkowy mag - Zajmuje 2 pola, rusza si? tak jak z?oty mimik czy ufo. Nie mo?na go zabi? w g?r? czy w d??, mo?na go tylko zabi? na ukos lub boki. Wytrzymuje 3 ciosy.
Ostatnio zmieniony przez FMPL 2016-09-30, 21:52, w całości zmieniany 1 raz  
0
 
     
P1 -kubpica 
Miszcz gry


PR3 Rank: 30
PR3 - Czapki: 8
PR2 Rank: 34
PR2 - Czapki: 9
Wiek: 24
Dołączył: 31 Paź 2010
Posty: 879
Posiadane Sery: 28
Ostrzeżeń:
 7/15/20
 #2  Wysłany: 2016-09-30, 22:35   

WOW! Bardzo interesuj?ce - musimy kiedy? w to zagra?. Najpierw 4fun, a potem mo?e nawet turnieje :)
Kto? to powinien kiedy? zaprogramowa? jak b?dzie si? fajnie gra?o.
_________________
Aczigment get! Dziękuję wszystkim za sery! :*
0
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

https://discord.gg/TGxXhe4

Stworzył PatrykSpec | bilety lotnicze
Zakaz usuwania linku autora ze stopki