PR Forum
Największe polskie forum o Platform Racing

Platform Racing Redux - Platform Racing: ARENA (tytu? roboczy)

FMPL - 2016-06-20, 20:13
Temat postu: Platform Racing: ARENA (tytu? roboczy)
Elo. W?a?nie dozna?em osviecenia i wpad?em na kompletnie chory, eksperymentalny pomys?. A mianowicie Platform Racing jako MOBA.

Ju? t?umacz?.
Gra?oby si? na specjalnych mapkach (edytor jak najbardziej dost?pny) w dru?ynach no powiedzmy 3vs3, ale mo?na oczywi?cie wi?cej. (nawet i 2vs2 mo?naby doda?)
W lobby normaln? mamy customizacj?, statsy, czapki... np. dalej top hat pozwala przenika? przez vanish blocki itd.

I tu si? zaczyna - nie tylko. Przenikanie przez vanish blocki to teraz pasyw top hata, a opr?cz niego mamy do dyspozycji jeszcze 3-4 skille typu budowanie platform z vanish?w, vanishowanie samego siebie czy atak w?ciek?ych kr?lik?w na przeciwnik?w. Opr?cz tego ka?dy gracz ma do dyspozycji laser gun (o zmniejszonym zasi?gu) jako bro? podstawow?.

Celem gry jest zniszczenie pancernych drzwi w bazie wroga i dostanie si? do Smako?yku. (dla jednej dru?yny salami, dla drugiej ser). By tego dokona? niezb?dne jest pokonywanie przeciwnik?w. Oczywi?cie ?eby nie rushowa? normalnie s? wie?e itd. jak w lolu.

Zdobywanie czapek - my?l?, ?e kilka by?oby dost?pnych od razu, a nast?pne do kupienia, ewentualnie mo?na te? dawa? rotacje czy co? w tym stylu, albo wypo?yczanie czapek np. na 1 mecz, aby wypr?bowa?.

zaraz, co ja w?a?nie napisa?em...to jest przecie? chore...

Szczerze to sam bym chcia? zobaczy? takie co?, co s?dzicie o takim koncepcie?
Je?li uzyska poparcie to postaram si? za to zabra?, akurat prawie wakacje s? wi?c powinno by? lepiej z czasem, ale nic nie obiecuj

FMPL - 2016-06-20, 20:22

Skille - jak wiadomo, w LoLu dost?pne mamy 2 skille niepowi?zane z bohaterem (tu: czapk?), kt?re mog? nam pomaga? w walce, lecz maj? d?ugi cooldown.

Tutaj moja propozycja, ?eby zrobi? to na zasadzie bonus?w(itemk?w, power-up?w) z PR, czyli ka?dy "skill" ma dzia?anie itemka, np:
Teleport - co? jak Blink z LoLa, przenosi posta? na kr?tki dystans do przodu, dobre do ucieczki, a tak?e doganiania wroga - jednak tutaj nie mo?e by? za mocne, bo np. w lolu to jest obowi?zkowy skill dla ka?dego - tutaj chcia?bym, by ka?dy by? przydatny
Speed Burst - przyspiesza posta? na chwil?, mo?e os?abia? jumping by nie by?o za dobre
Lightning - o?lepia (mniej wi?cej jak flashbang z csa, ale nie a? tak mocno) i zadaje obra?enia wrogom w pobli?u ciebie
Super Jump - dodatkowy skok w powietrzu
Portable Block/Portable Mine - musia?yby by? wzmocnione, np. ma?y cooldown, bo inaczej by ssa?y
Black Hole - ale nie tak OP jak w PR3
Shield - kr?tko dzia?aj?cy, mo?e si? przedwcze?nie niszczy? jak za mocno oberwiemy
Sword - du?y knockback + spowalnia przeciwnika
Rocket Launcher - do junglowania :mrgreen:

Aha, zapomnia?em - sklep z itemami te? oczywi?cie by by?.
co ja robie XD

-kubpica - 2016-06-20, 20:23

Do Platform Racing mo?na przenie?? wszystko jak si? dobrze wykona gameplay :P Ja rozwa?am nad strzelank? gdzie si? myszk? strzela. Ale najpierw chc? zrobi? Platform Racing Minecraft. Jak starczy mi ch?ci to postaram si? zrobi? edytory wszystkiego i jednym klikni?ciem b?dzie mo?na dodawa? do swojego ?wiata mody - custom blocki itp. Zapraszanie innych do swojego ?wiata i ??czenie ?wiat?w przez teleporty do znajomych :)
FMPL - 2016-06-20, 20:24

To jest taki genialny pomys? na gr?, a d?ajd?min wszystko zmarnowa?..
FMPL - 2016-06-22, 13:22

W tym po?cie b?d? sobie pisa? (cz??ciowo z nud?w) wst?pne pomys?y na czapki, sugestie i uwagi mile widziane, oczywi?cie wszystko mo?na zmodyfikowa?.

Propeller Hat (support)
Sam w sobie nie ma wielkiej mocy, ale mo?e skutecznie uprzykrzy? ?ycie rywalom. Jego g??wn? moc? i zalet? jest wielka mobilno??.
Powolne Opadania (pasyw) - trzymanie strza?ki w g?r? w powietrzu znacznie zmniejsza szybko?? spadania i pobiera ma?? ilo?? MP co sekund?. B?d?c w tym stanie otrzymujesz obra?enia zmniejszone na 25% i jeste? cz??ciowo odporny na knockback.
Zrzut Miny - mo?na u?y? tylko w powietrzu. Powoduje zrzucenie prosto w d?? na wroga miny wybuchaj?cej przy kontakcie z nim lub z dowolnym blokiem. G??wna umiej?tno?? ofensywna.
Przeno?na Mina - stawia min? wybuchaj?c?, gdy zbli?y si? do niej wr?g. Mina mo?e zosta? zniszczona przy ataku, ponadto po 20 sekundach wybucha samoczynnie. Zrzucenie na ni? innej miny powoduje du?? eksplozj?.
Jet Pack - pozwala lata?, pobieraj?c MP co sekund?. Resztki wrz?cego paliwa spadaj? w d?? na wrog?w, zadaj?c im nieznaczne obra?enia i spowalniaj?c ich o 25% na 1 sekund?.
Zmia?d?enie (ult) - mo?na u?y? tylko w powietrzu. Powoduje gwa?towny upadek postaci na wroga, trafienie zadaje mu du?e obra?enia i parali?uje do 2 sekund. Moc tej umiej?tno?ci wzrasta wraz z odleg?o?ci?, z kt?rej spadli?my.

Top Hat (?owca/asasyn XD )
Czapka, kt?rej pe?ne opanowanie mo?e zaj?? troch? czasu, ale warto. G??wn? moc? top hata jest mo?liwo?? robienia atak?w z zaskoczenia.
Przenikliwo?? (pasyw) - pozwala przechodzi? przez vanish blocki od do?u i od boku.
Strza? z klas? - powoduje za?o?enie monoklu i wystrza? z rewolweru o ?redniej mocy, ale znakomitym zasi?gu.
Znikaj?ce Platformy - mo?na u?y? tylko w powietrzu. Przez nast?pne 3 sekundy pod twoimi nogami pojawiaj? si? vanish blocki umo?liwiaj?ce przej?cie nad przepa?ciami lub wyd?u?enie skoku.
Ukrycie - czyni ci? niewidzialnym i zwi?ksza szybko?? o 33%, pobieraj?c MP co sekund?. Efekt mo?e zosta? anulowany przez sko?czenie si? MP lub u?ycie zdolno?ci/laser guna/przedmiotu i nie dzia?a pod wod?.
W?ciek?e Kr?liki (ult) - z kapelusza wyskakuje 5 kr?lik?w goni?cych wrog?w i zadaj?cych im mocne obra?enia. Kr?liki znikaj? samoczynnie po 15 sekundach i mog? zosta? zabite. Kr?liki boj? si? wody i gin? w niej.

Party Hat (jungler XD /support)
Ju? t?umacz? - w d?ungli wi?kszo?? przeciwnik?w b?dzie atakowa? piorunami, dlatego ta czapka jest tam przydatna. Wprawdzie nie daje ona wielkiej mocy, ale odporno?? robi swoje.
B?yskawice nie lubi? imprez! (pasyw) - poch?ania 33% otrzymanych obra?e? od piorun?w (w tym itemu Lightning)
Winylowy Atak - rzucasz p?yt? z hitami lat 80 we wroga, zadaj?c niez?e obra?enia, lecz p?yta leci stosunkowo wolno i gracze ?atwo jej unikn?.
Rytm Imprezy - zmusza pobliskich wrog?w do ta?ca, spowalniaj?c ich o 50% (efekt stopniowo si? wygasza przez 3s) i blokuj?c u?ywanie zdolno?ci przez 2s.
Polskie Reggae - odpycha wszystkich wrog?w "polem si?owym" przez 3s.
Rejwowa Tabletka (ult) - za?ywasz podejrzany specyfik, kt?ry zwi?ksza szybko?? strza??w laser gunem i jego zasi?g dwukrotnie przez 5s, a tak?e poch?ania 20% otrzymanych obra?e?.

Jump Start Hat (wojownik)
Umiej?tno?ci czyni? te czapk? idealnym wyborem do eliminacji wrog?w z bliska.
Falstart (pasyw) - otrzymujesz 4sekundowy speed burst (+33% szybko?ci) za ka?dym razem, gdy opu?cisz baz? swojej dru?yny.
Pole Magnetyczne - jednorazowo przyci?ga do ciebie pobliskich przeciwnik?w.
Potr?jny Laser - wystrzeliwuje 3 pociski laser guna. Umiej?tno?? o do?? niskim cooldownie.
Odrzut - jednorazowo odpycha od ciebie pobliskich przeciwnik?w, zadaj?c niez?e obra?enia (tym wy?sze, im bli?ej by? wr?g). Idealne do sparowania z Polem Magnetycznym.
Wy?adowanie (ult) - u?yj, aby przez nast?pne 10 sekund magazynowa? zadane i otrzymane przez ciebie obra?enia w puli. Nast?pnie masz 5 sekund na u?ycie pot??nego wy?adowania zadaj?cego pobliskim wrogom obra?enia z tej puli, je?li czas minie, wszystko przepada, ale nie ma cooldownu.

Niekt?re mog? by? dziwne, ale nudzi?o mi si? :-P

-kubpica - 2016-06-22, 13:36

LOL :D Jestem ciekawy jakby si? w to gra?o
Martis69 - 2016-06-23, 13:22

Ale to by powsta?o w platform racing Redux? Czy by?aby to osobna gra ? Bo troch? nie rozumiem.
FMPL - 2016-06-23, 13:27

Najprawdopodobniej jako jeden z tryb?w gry w PR Redux, mo?liwe, ?e z oddzielnym "inventory/plecakiem/ekwipunkiem", tj. czapki zdobyte w 'strefie' zwyk?ej s? oddzielne od tych ze 'strefy' areny, ale jest te? opcja wsp??dzielenia posiadanych czapek przez oba tryby. Do ustalenia.

Przyda?by si? seler, nie wiem czemu go dalej nie ma.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group