PR Forum
Największe polskie forum o Platform Racing

WGE: Platform Racing - Otwarcie WGE: Platform Racing! - informacje, zapisy

-kubpica - 2016-06-04, 20:43
Temat postu: Otwarcie WGE: Platform Racing! - informacje, zapisy
Witam. Przysz?o nam ?y? w ci??kich czasach (fanmariokomuna) to jednak nie powstrzyma nas od za?o?enia stowarzyszenia graczy Platform Racing, kt?re b?dzie dba? o rozw?j umiej?tno?ci naszych platformowych ?cigaczy.

*Z dum? patrzy na t?um graczy Platform Racing* (ehmm xD )

Z przyjemno?ci? i ogromn? dum? og?aszam otwarcie sekcji Platform Racing w World Gaming Entertainment. W skr?cie WGE: Platform Racing.

Organizacja to zosta?a utworzona aby zapewni? sta?? rywalizacj? i rozrywk? esportow? w?r?d graczy Platform Racing.

Ju? teraz og?aszam pas mistrzowski WGE!

WGE World Platform Racing Championship

Informacje o drodze jak? nale?y przeby? by zosta? mistrzem ?wiata Platform Racing zostaj? podane w najbli?szym bli?ej nieokre?lonym czasie.

Do organizacji mo?e zapisa? si? ka?dy! Zapraszamy do zaprezentowania swojej postaci. Do napisania swoistego "promo" - promuj?cego wasz? osob?. Np. Kim jeste?cie, jacy jeste?cie, czy macie jakie? plany? Mo?e dlaczego to wy powinni?cie zosta? mistrzem ?wiata Platform Racing? Fajnie by by?o pozna? was bli?ej platformowi rajdowcy WGE! Ale je?eli uwa?acie, ?e chcecie pozosta? anonimowi to mo?ecie po prostu poda? sw?j pseudonim i niszczy? swoich kolejnych rywali w Platform Racing (lub na s?owa)

Czas przeci?? t? wst?g? i oficjalnie otworzy? WGE! Poprosz? o muzyk?! Du du du du du du du du du du du du ci?? cie? ci?? Przeci?te. WGE: Platform Racing otwarte!

-------------------------------------------------------------------------------


Non Keyfabe:

Jest to forumowa gra / zabawa, w kt?rej u?ytkownicy forum wcielaj? si? w postacie i odgrywaj? rol?, pisz? proma / przemowy, dyskutuj? lub nawet k??c? si? z innymi postaciami. Co jaki? czas b?d? organizowane turnieje / pojedynki / gale czy inne formy rywalizacji. Nagrody to wirtualny pas mistrzowski, ranga na forum, kolorek na forum, inne..
Spory pomi?dzy postaciami mog? r?wnie? prowadzi? do pojedynk?w, dlatego zapraszamy do tworzenia jaki? historii, wydarze? w ?wiecie naszej forumowej gry - mo?na wymy?la? sobie jakie? role np. w?a?ciciel hotelu w Platform Racing czy inne takie. Mo?na tworzy? w?asne tematy na forum zwi?zane z zabaw? w tym dziale np. "Rejestracja pokoi w hotelu dragona123 (PBF)". Przyk?adowy storyline na szybko: "Zniszczy?e? mi lamp? w hotelu!! Albo za to zap?acisz albo b?dziemy musieli to wyja?ni? na Deathmatchu w PR2!". Tak jak ju? pisa?em - zach?camy do tworzenia w?asnych historii / wydarze? / spor?w w ?wiecie gry :) W grze mo?esz wyst?powa? jako ty sam albo wymy?li? sobie jak?? posta?.

Wi?cej o PBF pod tymi linkami:
http://prforum.ugu.pl/viewtopic.php?p=9909
http://prforum.ugu.pl/viewtopic.php?t=760

FMPL - 2016-06-04, 20:53

Witajcie.
Jestem znany pod pseudonimem FMPL, co do kt?rego teorii pojawi?o si? tyle, ?e nikt ju? nie wie, co ten pseudonim w og?le oznacza. Moim celem jest zwyci?stwo za wszelk? cen? i nie cofn? si? przed niczym, by ten cel osi?gn??. S?yn? z tego, ?e jestem ca?kowicie nieprzewidywalny, cz?sto zaskakuj? rywali i potrafi? wyj?? zwyci?sko nawet z najgorszych sytuacji oraz z tego, ?e lepiej ze mn? si? nie sprzymierza?, bo nigdy nie wiadomo, kiedy wbij? komu? n?? w plecy. Na og?? jednak staram si? nikogo nie prowokowa?, i dop?ki kto? mi nie podpadnie to zostawiam go w spokoju. Posiadam d?ugoletnie do?wiadczenie w Platform Racing i znam nawet najstarsze bojowe techniki by?ych mistrz?w, jednak kilka lat przerwy da?o mi si? we znaki i z ca?ych si? staram si? wr?ci? do dawnej formy.

-kubpica - 2016-06-04, 23:32

Non Keyfabe:
Dopisa?em do pierwszego posta informacje, wkr?tce napisz? promo swojej postaci

FMPL - 2016-06-05, 07:03

Non Keyfabe:
fajny tag ;-)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group