PR Forum
Największe polskie forum o Platform Racing

WGE: Platform Racing - Zasady PBF - w budowie tak ewentualnie na przysz?o?? ;p

-kubpica - 2016-05-19, 19:04
Temat postu: Zasady PBF - w budowie tak ewentualnie na przysz?o?? ;p
edit. UWAGA! To nie s? oficjalne zasady WGE. Zosta?y one otworzone przed rozpocz?ciem zabawy i s? tylko pogl?dowe ;)

Co to jest [tu nazwa naszej gry]? Jest to nasza gra forumowa typu PBF - Play by forum czyli forumowy role play gdzie u?ytkownicy wcielaj? si? w r??ne postacie i opisuj? ich poczynania w postach. Gra najcz??ciej posiada GM?w, kt?rzy opisuj? skutki poczyna? postaci.
Tego typu gra / zabawa cz?sto jest rozgrywana r?wnie? w grupach na Facebooku - oto przyk?ad:
https://www.facebook.com/groups/820560238076415/
W powy?szej grze gracze pisz? swoje "Proma" i odpowiadaj? nawzajem na zaczepki. Zapisuj?c si? tworz? r?wnie? moveset czyli list? swoich cios?w w ringu. Co tydzie? odbywa si? gala - GM umieszcza obszern? relacj? z walk i innych wydarze? na gali. Celem gdy jest zdobycie jednego z pas?w mistrzowskich lub w?asne cele wymy?lone przez gracza - na przyk?ad toczenie sporu z innym graczem.

W naszej grze gracze r?wnie? mog? pisa? proma i prowadzi? spory z innymi graczami (
dzi?ki temu b?d? otrzymywa? wi?cej pojedynk?w), jednak pojedynki rozgrywane s? na prawd? w grze Platform Racing. Cho? niekt?re pojedynki mog? zosta? ustawione na potrzeby storyline'u (fabu?y) - oczywi?cie za zgod? obu graczy i GMa.

Aktualne tytu?y mistrzowskie:
-mo?ecie dawa? swoje propozycje pas?w i ich nazw
-je?eli FMPL'owi si? chce to mog? by? do zdobycia specjalne osi?gni?cia do profilu
-mo?na te? zrobi? jakie? specjalne rangi czy kolory nick?w jako nagrody

Zasady:
W tym dziale (dziele przeznaczonym do gry) obowi?zuje Kayfabe.
Kayfabe - traktowanie wydarze? ze ?wiata gry jako prawdziwe. Je?eli chcemy napisa? co? co ?amie keyfabe powinni?my to jako? zaznaczy? doda? na pocz?tku postu [NonKeyfabe] lub "a tak poza keyfabem".
Przyk?ad Keyfabe:
2 graczy tak naprawd? si? lubi, ale w ?wiecie gry maj? miedzy sob? sp?r i w tym dziale na forum k??c? si? miedzy sob?, a w innych "prawdziwych" dzia?ach ju? si? lubi?. Inni gracze powinni w tym dziale traktowa? ten sp?r jako prawdziwy.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kayfabe

Temat w budowie...

Wi?cej o PBF - https://pl.wikipedia.org/wiki/Play_by_forum

-kubpica - 2016-05-19, 19:32

No wi?c jako GMa proponuj? zrobi? posta? szefa organizacji. Np. Organizacja nazywa?a by si? WGE: Platform Racing. WGE - World Gaming Entertainment sekcja Platform Racing. Szef ten og?asza?by jakie? turnieje i proponowa? jako rozwi?zanie sporu mi?dzy graczami jaki? pojedynek w Platform Racing.
Inne postacie te? mog?yby mie? jakie? swoje speclajne segmenty / role w ?wiecie gry. NP. we wrestlingu niekt?rzy zawodnicy maj? segementy typu talkshow w ringu do kt?rego zapraszaj? innych zawodnik?w - taki segment w 99% ko?czy si? Brawlem czyli b?jk? mi?dzy zawodnikami i popycha fabu?? / konflikt zawodnik?w do przodu.
Sprawy organizacyjne / scenariusza mogliby?my uzgadnia? tutaj lub w jakim? innym specjalnym dziale dla GM?w je?eliby?my "zatrudnili" jako GMa kogo? spoza administracji.
Mo?na te? wprowadzi? jakie? specjalne postacie prowadzone przez GM?w na potrzeby jakiego? fajnego storyline'u np. duch PanaDemona powraca ?eby pom?ci? co? tam czy co? :P

Pewnie napiszecie, ?e potrzeba wi?cej ludzi - no tak. Ale zacz?? jako? trzeba dlatego to pisz? ;) Mapki tygodnia i ewentualnie jaki? pas mistrzowski czy ranga na forum to mo?na na pocz?tku i bez PBF robi

FMPL - 2016-05-19, 20:21

Ciekawy koncept. Medaliki jak najbardziej OK. Jak najbardziej mo?na co? takiego zorganizowa?, fajna inicjatywa. Oczywi?cie najpierw musia?by w to kto? gra? ;p
Martis69 - 2016-05-20, 14:58

I dobrze ,?e piszesz , bo ju? mamy jaki? koncept , pomys? na przysz?os? jak to b?dzie wygl?da? :) . Tylko trzeba lepiej skonstruowa? zasady , zeby by?y bardziej zrozumia?e , bo sam ?rednio ogarniam o co chodzi. Jesli chodzi o mape miesi?ca to uwa?am ?e powinna by? ona organizowana samodzielnie , czyli bez zwi?zku z PBF. W PBF moga by? pasy mistrzowskie , bo to do tego pasuje , ale w mapie miesi?ce powinny by? jakie? medale , odznaczenia . Np 5 wygranych map miesi?ca = ranga, medal achievement na forum. W obu przypadkach rownie? powinny by? nagrody w postaci block?w w grze - masz block creator wi?c zawsze mo?esz co? wykmini? :D . Oczywiscie ty bylbys glownym organizatorem tego wszystkiego i nad wszystkim czuwa?.
Martis69 - 2016-05-24, 15:01

DoublePost - specjalnie ?eby? zauwa?y?.

Ju? kiedy? by? pomys? wprowadzenia PBF na forum - patrz tu: http://prforum.ugu.pl/viewtopic.php?t=119

I wtedy jako? si? nie odezwa?e?....CO MASZ NA SWOJE USPRAWIEDLIWIENIE? :P

-kubpica - 2016-05-24, 16:52

Martis69, tak wiem ?e by? kiedy? taki pomys?, ale wtedy totalnie nie wiedzia?em co to i jakby mia?o to wygl?da?. To by?o 6 lat temu. Teraz gdy naogl?da?em si? wrestlingu to jaram si? t? formu??.
Taki PBF naprawd? by?by dobry, forum by?oby bardziej ?ywe, r?wnie? mapki np. z hotelami mia?yby wi?kszy sens i og?lne przyjemniej by si? gra?o jakby by?a w tym wszystkim jaka? spontaniczna fabu?a tworzona przez graczy - takie 2 platformowe ?ycie :D

Double posty zosta?y zalegalizowane :P


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group