PR Forum
Największe polskie forum o Platform Racing

Zaplecze - ?wiadomy sen

Martis69 - 2012-09-22, 10:37
Temat postu: ?wiadomy sen
Rozmawiamy tutaj o tematach zwi?zanych ze ?wiadomym snem/snach i innych tego typu rzeczach.


Co to jest ?wiadomy sen?
?wiadomy sen (ang. Lucid Dream, w skr?cie LD) – sen, w kt?rym ?ni?cy zdaje sobie spraw?, ?e ?ni. Dlatego klarowno?? my?lenia, dost?p do wspomnie? z jawy oraz ?wiadomy wp?yw na tre?? snu mog? by? kontrolowane (aczkolwiek na r??ne sposoby – zale?y to od poziomu zaawansowania osoby ?ni?cej). Inne nazwy na ?wiadomy sen to: sen jasny, sen przejrzysty, sen wiedzy.

?wiadome sny mog? by? wykorzystane w zwalczaniu koszmar?w, jako narz?dzie poznania swojej ja?ni albo te? dla rozrywki. W snach, gdzie ?ni?cy posiada odpowiednio wysoki poziom kontroli nad tre?ci? marzenia sennego, mo?na zrealizowa? ka?de swoje pragnienie.
Osobi?cie staram si? osi?gac swiadome sny. Najpierw, ?eby trzeba by?o mie? ?wiaodme sny ucz? si? ich zapami?tywa? i potem postaram si? je osi?ga?. Stosuje metody autosugestii oraz dziennika sn?w. Dopiero zaczynam, wiec na razie nie ma zbyt du?ych efekt?w. ?wiadomy sen mia?em x3 i zauwa?y?em , ?e s? one coraz d?u?sze.

Je?li chcesz si? nauczy? ?wiadomie ?nic polecam ten kurs : http://www.youtube.com/wa...ns&feature=plcp
A wy co my?licie o ?wiadomych snach ? Wierzycie w nie? Mieli?cie kiedy? ?wiadomy sen? Piszcie

Heratade - 2012-09-22, 10:42

Dla mnie jest to bardzo rzadki stan, mia?em kilka razy, ale nie pami?taj za bardzo co wtedy mi si? sni?o.
Martis69 - 2012-09-22, 10:48

btw. Ka?dy od czasu do czasu ma ?wiadomy sen tylko ?e go nie pami?ta ;P .
FMPL - 2012-09-22, 13:58

Spr?buj? wej?? w ?wiadomy sen, zawsze chcia?em lata? xD
Martis69 - 2012-09-22, 14:09

FanMarioPL napisał/a:
Spr?buj? wej?? w ?wiadomy sen, zawsze chcia?em lata? xD
Z dnia na dzie? si? tego nie nauczysz.

FMPL - 2012-09-22, 15:00

Domy?li?em si? ;-)
Heratade - 2012-09-22, 16:34

Szkoda, ?e ja takiego czego? nie potrafi?.
Martis69 - 2012-09-22, 16:54

Heratade napisał/a:
Szkoda, ?e ja takiego czego? nie potrafi?.
Jak mnie kiedy? kto? w szkole zdenerwuje (nauczycielka/kolega) jakbym mia? w tym czasie kiedy mnie zdenerwuje ?wiadomy sen to wyobra?? sobie go/j? przed sob? i wyobra?? sobie ?e mam w r?ku pi?? mechaniczn? i potem wiadomo co ;d.


I ka?dy ma to rzadko je?li nie stosuje metod ?eby go uzyska?


Btw waszym zdaniem ?wiadomy sen mo?e by? niebezpieczny?

Heratade - 2012-09-22, 16:59

Uwa?am ?e nie, ale mo?esz mie? problemy z budzeniem si? na czas
Martis69 - 2012-09-22, 17:31

Heratade napisał/a:
Uwa?am ?e nie, ale mo?esz mie? problemy z budzeniem si? na czaszaczerpni?te z serwisu swiadomesnienie.pl .

Ze ?wiadomego snu mo?na si? wedle w?asnej woli, w dowolnym momencie – obudzi?. Nie ma mo?liwo?ci, aby?my nie mogli tego zrobi? – bo to zwyczajny sen. Gdy organizm wystarczaj?co odpocznie, sam si? budzi. To wszystko za spraw? naszego wewn?trznego zegara biologicznego. Wzrasta temperatura cia?a i spada poziom melatoniny odpowiedzialnej za senno??. Codziennie zasypiasz i nawet si? nie zastanawiasz nad tym, ?e mo?esz si? nie m?c obudzi?. W ?wiadomych snach te? nie ma si? czego obawia

Heratade - 2012-09-22, 17:39

Aha, dzi?ki~ .

Chodzi?o mi o to, ?e mo?esz si? wybudzi?, ale Tw?j sen jakby si? przed?u?a - wstajesz o 7:00 rano, szykujesz si? do szko?y to normalka dla Ciebie.. A co je?li taki sen si? wyd?u?y, a Ty tego nie zauwa?ysz ? o; Nie wiem, nie znam si?, tak przypuszczam. Je?li si? myl?, to popraw mnie plx~

Martis69 - 2012-09-22, 18:18

chodzi ci o to, ?e wstaje, szykuje si? do szko?y, potem znowu wstaje bo to wcze?niejsze okaza?o si? snem?

Sny nie mog? si? przed?u?a?. Przecie? jak si? obudz? to sen si? automatycznie ko?czy.


Lub chodzi ci o to, ?e si? nie obudz?, bo ?wiadomy sen dalej b?dzie trwa?, a ja tego nie zauwa?? i dalej b?d? spa?. A wi?c:
po 1. Niekoniecznie musz? si? obudzi? w trakcie fazy, w kt?rej trwa sen.
2. Je?li nie b?d? m?g? si? obudzi? moge zastosowa? techniki ?eby obudzi? si? podczas ?wiadomego snu.

Je?li nie udzieli?em ci odpowiedzi, kt?rej szuka?e? zobacz dalsz? cz??? artyku?u, kt?ry zamie?ci?em we wcze?niejszym po?cie.


"Jest jednak ziarno prawdy z tym micie, poniewa? w pewnym, szczeg?lnym przypadku mo?na mie? trudno?ci z obudzeniem si?. Mo?e nam si? przytrafi? fa?szywe przebudzenie, czyli sen, w kt?rym wydaje nam si?, ?e ju? si? obudzili?my. Potem budzimy si? ponownie i ponownie. Mo?e to by? stresuj?ce, szczeg?lnie je?li cz?owiek wierzy, ?e si? nie obudzi – jednak ostatnie s?owo nale?y do naszego organizmu, kt?ry zawsze si? budzi. W ka?dym razie nie ma mo?liwo?ci, aby utkn?? we ?nie, bo ka?dy sen kiedy? si? ko?czy."

Og?lnie artyku? dotyczy? mit?w zwi?zanych z niebezpiecze?stwem ?wiadomych sn?w. Jak chcesz to se przeczytaj: http://swiadomesnienie.pl/niebezpieczny-sen/

Heratade - 2012-09-22, 18:26

O, wielkie dzi?ki~

Martis321 , masz jakie? zaburzenia sn?w ? Albo chocia? opisz jak kontrolujesz swoje ?wiadome sny.

Martis69 - 2012-09-22, 18:55

Raczej nie mam ?adnych zaburze?, tylko kiedy? jak by?em ma?y to jak by?em mniejszy to z 2-3 razy zdarzy?o mi si? na wp?? lunatykowa?, bo praktycznie nic mi si? nie ?ni?o,i wstawa?em z ???ka na 10-15 sekund i odzyskiwa?em ?wiadomo?? i szed?em spa?. Nie mia?em tak od dawna.


Je?li chodzi ci o to jak kontroluje sen w ?wiadomym ?nie ( np czy chc? ?eby przede mn? pojawi?a si? jaka? osoba lub ?ebym mia? jakis przedmiot w r?ce) to po prostu to m?wi?. Np ostatnio jak ?wiadomie ?ni?em chcia?em ?eby przede mn? pojawi?a si? dziewczyna (nie pytaj po co ;) ) to powiedzia?em "Chce, ?eby przede mn? pojawi?a si? dziewczyna" Raz zdarzy?o si? tak ?e czego? nie powiedzia?em ale o tym pomy?la?em i si? zrobi?o.

Trzeba tez wiedzie? ?e BARDZO trudno osi?gn?? ?wiadomy sen w kt?rym mamy pe?n? kontrol? nad nim. to zale?y od do?wiadczenia, jak i d?ugo?? ?wiadomego snu. Np w moim ostatnim ?wiadomym ?nie pojawi? si? jaki? m??czyzna obok mnie. Chcia?em, ?eby znikn?? - nic nie dzia?a?o. Sta? obok mnie a? do ko?ca snu...

-kubpica - 2012-09-22, 23:09

Gdybym w ?wiadomym ?nie chcia?bym rozmawia? z k00tkiem (lub Gość) to rozmawia?bym ze samym sob?.. wszystko to co on by powiedzia? pochodzi?o by z mojego m?zgu / rozumu (o ile go mam) i tym jak go postrzegam i za jakiego cz?owieka go uwa?am... :/ Ciekawe...
Heratade - 2012-09-23, 08:04

kubpica napisał/a:
Gdybym w ?wiadomym ?nie chcia?bym rozmawia? z k00tkiem (lub Gość) to rozmawia?bym ze samym sob?.. wszystko to co on by powiedzia? pochodzi?o by z mojego m?zgu / rozumu i tym jak go poszczegam i za jakiego cz?owieka go uwa?am... :/ Ciekawe...


Nigdy nie widzia?e? mnie w realnym ?wiecie, nawet nic o mnie nie wiesz. - Tw?j m?zg b?dzie mnie uzupe?nia? danymi, kt?re on ju? zna. Najprawdopodobniej w takim ?nie, je?li b?d? z Tob? rozmawia?, b?d? obco wygl?da? dla Ciebie, ale niestety to nie b?d? ja . ;x No chyba ?e podobnie. M?zg pos?uguje si? danymi, kt?rymi posiada np "M?zg nie potrafi wymy?le? nowego koloru."

Martis69 - 2012-09-23, 08:35

Mi sie wydaj? ?e b?dzie co? takiego jak Hera m?wi. Np jakby? chcia? ?ebym si? przed tob? pojawi? to bym sie pojawi? takim, jakim mnie postrzegasz/wyobra?asz w normalnym ?yciu.

------

S?ysza?em ?e w ?wiadomym ?nie "pewna rzecz" ( i nie tylko ) jest kilkukrotnie przyjemniejsza.

Heratade - 2012-09-23, 09:00

Oczywi?cie tylko wtedy, kiedy mnie nie widzia?e?/dobrze znasz z rl . -.o
Martis69 - 2012-09-23, 09:15

Kubpica, a jak ty mia?e? ten tw?j niby ?wiadomy sen to mia?e? widok z pierwszej czy trzeciej osoby? Ja za ka?dym razem jak mia?em ?wiadomy sen to mia?em widok z 3 osoby, ewentualnie na sekund? raz si? prze??czy?o na pierwsz? osob?.Btw s?ysza?em ?e w swiadomym snie mo?na sprawdzi? kim si? by?o w poprzednim ?yciu.

Martis69 - 2012-09-23, 10:08

Ka?dej nocy ci si? co? ?ni, tylko ?e tego nie pami?tasz. Np jak ?pisz 8 godzin masz ok . 5 sn?w. Zobacz sobie kurs, kt?ry poda?em w pierwszym po?cie.

Ja oczywi?cie mog? si? myli?, mog? to szybciej osi?gna?, to zale?y od ka?dego indywidualnie. Ale w 3 miesi?cach ka?dy powinien ?wiadome ?nic prawie codziennie. Oczywi?cie je?li robi si? wszystko regularnie.

kaliska104 - 2012-09-24, 20:00

Ja osobi?cie rzadko miewam sny a co dopiero ?wiadome sny.
Podobno cz?owiek w ?nie jest nieprzytomny i nie zapami?tuje tego czego ?ni, lecz dopiero gdy ma si? obudzi? cz?owiek odzyskuje przytomno?? i zapami?tuje kr?tki fragment tu? przed przebudzeniem. W?a?nie dlatego sny kt?re pami?tamy nie trwaj? ca?? noc i nigdy nie wiesz jaki by? pocz?tek snu i dlaczego akurat jeste? w takiej sytuacji w ?nie.
Z g?ry m?wie ?e nie mam pewno?ci czy to prawda, pisz? to co kiedy? przeczyta?em i zapami?ta?em.

Je?eli interesujecie si? snami gor?co polecam film "Incepcja".

Martis69 - 2012-09-25, 14:10

kaliska104 napisał/a:
Ja osobi?cie rzadko miewam sny a co dopiero ?wiadome sny.
Podobno cz?owiek w ?nie jest nieprzytomny i nie zapami?tuje tego czego ?ni, lecz dopiero gdy ma si? obudzi? cz?owiek odzyskuje przytomno?? i zapami?tuje kr?tki fragment tu? przed przebudzeniem. W?a?nie dlatego sny kt?re pami?tamy nie trwaj? ca?? noc i nigdy nie wiesz jaki by? pocz?tek snu i dlaczego akurat jeste? w takiej sytuacji w ?nie.
Z g?ry m?wie ?e nie mam pewno?ci czy to prawda, pisz? to co kiedy? przeczyta?em i zapami?ta?em.

Je?eli interesujecie si? snami gor?co polecam film "Incepcja".Po 1. Zawsze- ZAWSZE masz sny, ka?dej nocy, im d?u?ej spisz tym masz ich wi?cej, nie pami?tasz ich bo nie chcesz ich pami?ta?.

Po 2. -
"Podobno cz?owiek w ?nie jest nieprzytomny i nie zapami?tuje tego czego ?ni, lecz dopiero gdy ma si? obudzi? cz?owiek odzyskuje przytomno?? i zapami?tuje kr?tki fragment tu? przed przebudzeniem. W?a?nie dlatego sny kt?re pami?tamy nie trwaj? ca?? noc"

Bujdy, obejrzyj sobie ten filmik, jest to fragment kursu na ?wiadome ?nienie, ale na pewno znajdziesz w nim prawd?. po prostu go zobacz ca?ego i b?dziesz wiedzie? czemu napisa?em , ?e to bujdy - http://www.youtube.com/watch?v=c1r8jgprfVI

Je?li chodzi o to, ?e pami?tamy ich fragment - odpowied? te? znajdziesz w filmiku.

Martis69 - 2012-09-25, 19:12

DoublePost


tak wi?c, kiedy uda mi si? ?wiadomie ?nic to napisz? to w tym temacie. Kubpica odpowiedz na moje pytanie?


nie edytuj /mart

-kubpica - 2012-09-25, 21:15

martis321 napisał/a:
DoublePost


tak wi?c, kiedy uda mi si? ?wiadomie ?nic to napisz? to w tym temacie. Kubpica odpowiedz na moje pytanie?


nie edytuj /mart


Z pierwszej osoby. Tak du?o rzeczy mi si? ?ni?o, kt?re przez chwile pami?ta?em, ?e gdybym je zapisa? by?aby pewnie niez?a zabawa czytaj?c to teraz :P Ale raczej nie mam czasu na prowadzenie nocnik?w (sennik?w / dziennik?w sennych) xD Mo?e kiedy? si? w to pobawi? ;)

Martis69 - 2012-10-02, 19:47

W?a?nie sie dowiedzia?em , ?e w ?wiadomych snach widzimy swoimi oczami. Tak wi?c kubpica - MIA?E? ?WIADOMY SEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-kubpica - 2012-10-03, 14:04

martis321 napisał/a:
W?a?nie sie dowiedzia?em , ?e w ?wiadomych snach widzimy swoimi oczami. Tak wi?c kubpica - MIA?E? ?WIADOMY SEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


My?l?, ?e m?g? by? to r?wnie? sen o ?wiadomym ?nie ;P

Martis69 - 2012-10-03, 14:47

Nie, bo w normalnym ?nie nigdy nie widzimy swoimi oczami, tylko z trzeciej osoby.
-kubpica - 2012-10-03, 16:49

martis321 napisał/a:
Nie, bo w normalnym ?nie nigdy nie widzimy swoimi oczami, tylko z trzeciej osoby.


Tak, szkoda tylko, ?e mi si? zawsze wydaje ?e ?ni? z 1 osoby... w tym ?nie r?wnie? mog?o mi si? tak wydawa?

P.S.

Jak do tego mam przecinki da? ^ -.-

Martis69 - 2012-10-03, 19:13

wydaje ci si?....nigdy nie snisz z 1 w ?nie.
FMPL - 2013-12-01, 00:15

f5
- zrobienie takiego nawyku wystarczy by mie? ?wiadomy sen?
- jak wygl?da taka rozmowa z pod?wiadomo?ci??
- mo?na odczuwa? b?l w takim ?nie i si? nie obudzi??
- ile taki sen przeci?tnie trwa? z 15 minut?
- kiedy jest najlepsza pora na ?wiadomy sen?
- pr?bowa?e? jakich? technik typu wild, ssild, wbtb?
- mia?e? kiedy? parali? senny? jak go wywo?a?, wystarczy le?e? nieruchomo przez X minut?

Martis69 - 2013-12-01, 09:58

FanMarioPL napisał/a:

- zrobienie takiego nawyku wystarczy by mie? ?wiadomy sen?
- jak wygl?da taka rozmowa z pod?wiadomo?ci??
- mo?na odczuwa? b?l w takim ?nie i si? nie obudzi??
- ile taki sen przeci?tnie trwa? z 15 minut?
- kiedy jest najlepsza pora na ?wiadomy sen?
- pr?bowa?e? jakich? technik typu wild, ssild, wbtb?
- mia?e? kiedy? parali? senny? jak go wywo?a?, wystarczy le?e? nieruchomo przez X minut?Nie jestem jakim? super-mega znawc? , ale odpowiem z mojego do?wiadczenia.

1.Tak.Oczywi?cie bior?c pod uwag? ?e ju? zapami?tujesz ok. 3 sny z ka?dej nocy ,dobrze robisz TR Chocia? nawyk we ?nie nie zawsze mo?e dzia?a? jest to najprostsza technika i to wystarczy.
2.Pytasz si? we ?nie. Nie pytasz si? jakiej? osoby czy rzeczy, po prostu se stoisz i wykrzykujesz pytanie. Wtedy dostaniesz jakie? podpowiedzi np jak rozwi?zac problem od swojej pod?wiadomo?ci. Przyk?adowe pytania: "Jak mog? mie? wi?cej ?wiadomych sn?w? "Jak mog? si? zmotywowa? do nauki?". Osobi?cie zada?em pierwsze, ju? moja podswiadomosc mia?a da? mi odpowiedz(widzia?em ?e co? sie zaczelo dziac we snie) ale...obudzi?em si?. Aha i jeszcze jedno odpowied? to mo?e by? np jaki? g?os lub jaki? napis na ?cianie.
3.Odczuwasz byl tylko wtedy kiedy tego chcesz. Nie da si? nie obudzi? ze ?wiadomego snu . Czasami wydaj? si? one d?ugie jednak zawsze si? wybudzisz.
4.Zale?y. To zale?y czy nie podniecisz si? za abrdzo jak go osi?gniesz i czy b?dziesz go przed?u?a? r??nymi technikami . ?wiat w realnym ?wiecie = ?wiat w LD. W moim przypadku to tak chyba z 5-6 min.
5.(Tu nie jestem pewien)Podobno spora szansa jest , ?e jak si? obudzisz po ok 5 godzinach snu . Ale nie wiem czy by ci sie chcialo :D .
6. Dw?ch pierwszych nie, trzeci? tak. Odpowiedzia?em ci na to pytanie na xacie :D .
7. Nie mia?em. Tak, ale nawet nie mo?esz prze?ykac sliny! to jest bardzo trudne :P

-kubpica - 2013-12-01, 10:10

5. Tak ja miewam czasem w?a?nie jak si? obudz? w nocy i nie zosta?o mi ju? du?o snu. Ale nie mia?em jeszcze ?adnego d?u?szego gdzie m?g?bym si? w pe?ni kontrolowa
-kubpica - 2013-12-07, 14:37

Martisz, jak si? budzisz z tego?
Martis69 - 2013-12-07, 16:02

-kubpica napisał/a:
Martisz, jak si? budzisz z tego?A co mia?e? ?wiadomy sen i nie mog?e? si? wybudzi

-kubpica - 2013-12-07, 16:05

eh.. nie :P
Tylko jak si? ko?cz? te LD. Budzisz si? b?d?c ?wiadomym? Jak to przebiega?

Martis69 - 2013-12-07, 16:09

-kubpica napisał/a:
eh.. nie :P
Tylko jak si? ko?cz? te LD. Budzisz si? b?d?c ?wiadomym? Jak to przebiega?


Po prostu. W moim przypadku 'trac?' wzrok we ?nie i si? wybudzam. Podczas wybudzania si? z LD czuje si? takie straaasznie dziwne uczucie kt?rego nie da si? opisa? :D .

-kubpica - 2013-12-07, 16:12

Martis69, ciekawe...
A utraci?e? kiedy? ponownie ?wiadomo?? podczas LD?

Martis69 - 2013-12-07, 16:14

-kubpica napisał/a:
Martis69, ciekawe...
A utraci?e? kiedy? ponownie ?wiadomo?? podczas LD?Tak, kiedy jeszcze by?em pocz?tkuj?cym. Sen dalej si? toczy a? do obudzenia normalnie.

-kubpica - 2013-12-07, 16:21

Ok. A ko?czysz kiedy te wizyty u dentystki? Czy wizyta trwa do wybudzenia?
if you know what i mean :twisted:

Martis69 - 2013-12-07, 16:24

-kubpica napisał/a:
Ok. A ko?czysz kiedy te wizyty u dentystki? Czy wizyta trwa do wybudzenia?
if you know what i mean :twisted:


Wizyta trwa do przebudzenia. Ta "czynno??" jest bardzo trudna do wykonania w LD , poniewa? bardzo trudno jest obudzi? si? z emocji . Mi si? cz?sto nie udaje doj?c nawet do punktu docelowego(if you know what i mean) , wi?c robie tyle ile moge


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group