PR Forum
Największe polskie forum o Platform Racing

PR Forum - Regulamin

-kubpica - 2010-10-31, 17:46
Temat postu: Regulamin
Pisz?c jakikolwiek post na tym forum za?wiadczasz, ?e przeczyta?e?/a? niniejszy regulamin i ?e zobowi?zujesz si? do jego przestrzegania.

<<ogólne>>

* Na forum obowi?zuje Netykieta.
* Nie wolno:
- przeklina? (je?li masz potrzeb?, "zakoduj" gwiazdkami)
- obra?a? innych u?ytkowników forum
- dyskryminowa? innych userów ze wzgl?du na ich p?e?, wyznanie, pogl?dy polityczne, zainteresowania, gusta etc.
* Jeden u?ytkownik mo?e mie? tylko jedno konto, chyba ?e ma dobry powód i admin na to pozwoli.
* Deklarowa? swoj? obecno?? na zaplanowanych spotkaniach, po czym si? nie pojawia?.

<<pisanie>>

* Staramy si? pisa? z sensem
* Piszemy posty i zak?adamy tematy w odpowiednich dzia?ach.
* Staramy si? nie tworzy? dwóch takich samych tematów.
* W tytule tematu staramy si? stre?ci? jego zawarto?? (cz?sto ?amie si? ten punkt w dziale 'pomoc', gdzie wielu userów zak?ada tematy o nazwie 'pomocy!!!', 'problem' czy 'help!', co naprawd? niewiele nam mówi).
* Staramy si? rozbudowywa? zdania, jednak krótkie posty s? jak najbardziej zrozumia?e w sytuacjach niewymagaj?cych rozbudowania lub szerszego wyja?nienia.
* Kolorów u?ywamy aby nasz post by? ?adniejszy i wygodniejszy do przeczytania. Istnieje jednak zakaz nadu?ywania kolorów, np. ci?g?e pisanie jednakowym kolorem.
* Zakazane jest Flood'owanie, Spam'owanie i inne tego typu zjawiska.
* Zakaz tak zwanego "ref'ania", "refresh'owania" oraz pisania bezsensownej, nic nie znacz?cej wiadomo?ci tylko po to aby oznaczy? temat jako "nowe posty".
Istnieje jednak pewien wyj?tek:
Od?wie?enie tematu jest dozwolone dla autorów tematów, w których oferuj? oni jakie? us?ugi (np. "Ocenianie Leveli", "Zrobi? Block") pod warunkiem, ?e w temacie dawno nie pisano i mo?na by go uzna? za nie aktualny. Wtedy autor mo?e go "od?wie?y?" pisz?c wiadomo?? (i jednocze?nie informuj?c), ?e temat jest nadal aktualny.
Odkopywaniem nie jest post, w którym wnosisz co? od siebie (mimo i? temat, w którym piszesz zosta? za?o?ony dawno). Przez odkopywanie zazwyczaj rozumiemy napisanie "pustego" posta, zawieraj?cego jedynie "bump", czy inn? nic nieznacz?c? kwest?.
* Zakaz reklamowania innych stron w dziale innym ni? Zaplecze.

<<avatary>>

* Nie wolno podkrada? avatarów czy sygnaturek innym u?ytkownikom forum.
* Nie wolno umieszcza? tre?ci niestosownych w avatarach b?d? sygnaturkach.

Konsekwencje ?amania regulaminu:
* Upomnienie - najcz??ciej stosowane. Na inne kary trzeba sobie bardziej "zapracowa?".
* Skasowanie niepo??danego postu.
* Wlepienie ostrze?enia (warna)
* Zablokowanie konta (ban)
* Inne (zakaz uczestnictwa w konkursach, uniemo?liwienie u?ywania avatara, zablokowanie dost?pu do shoutboxa)


Uwaga! Nie bój si? pisa? postów i tematów na forum. Chcemy, aby forum by?o przyjaznym, lu?nym miejscem. Nie chodzi, wi?c o to aby pisa? pseudointelektualne posty. Pisz, wi?c jak potrafisz i jak ci wygodnie! W ko?cu wa?ne jest to, aby?my si? rozumieli i przyjemnie komunikowali.
Staraj si? jednak nie pisa? chaotycznie ;)

W ka?dej sprawie zwi?zanej z tym regulaminem, z ostrze?eniami czy ogólnie z tym forum mo?esz ?mia?o zwróci? si? do administratora. Uwaga, bezsensowne pro?by "ej zdejmij mi warna" nie podparte logicznymi argumentami b?d? ignorowane!

-kubpica - 2013-09-27, 19:40

Regulamin zosta? poprawiony. Lepiej skonstruowany.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group